مشاوره بیمه
***********
×

موضوع جستجو: شرایط بیمه بیکاری - ۸ مورد پیدا شد

۱ . حداقل و حداکثر زمان پرداخت بیمه بیکاری+جدول : ادامه داد: شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری این است که بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، بیمه شده مکلف است ظرف
۲ . بیمه بیکاری از نظر قانون در ایران : از قانون شرایط بیمه بیکاری استفاده کند، اصولا بیکار به شخصی گفته می شود که بنا به میل و اراده خود، بیکار نشده است و بنابراین می تواند از شرایط
۳ . بیمه بیکاری : و احراز شرایط قانونی به نسبت سوابق پرداخت حق بیمه می توانند از حمایت بیمه بیکاری برخوردار گردند، ضمنا براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختاراقتصادی
۴ . ازکارافتادگی چیست و قوانین بیمه مستمری از کار افتادگی : به احراز شرایط ماده ۷۵ قانون نیست و این نوع مستمری با دارا بودن حتی یک روز سابقه، برابر مقررات برقرار شده و خسارت وارد شده به تامین اجتماعی، با
۵ . بیمه اتباع خارجی : یافت. تبصره : شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه های مقرر در این قانون برای کسانی که به علتی غیر از علل مندرج در این قانون از
۶ . حق بیمه و مستمری بازنشستگی : دارا بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت:حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی دارا باشند. سن مرد به شصت سال تمام و
۷ . بیمه تامین اجتماعی خویش فرما چیست؟ : بیمه خویش فرما چیست ؟ بیمه خویش فرما یعنی بیمه اختیاری. یعنی بیمه ای که کارفرما، خود شما هستید و کارگر هم خود شما هستید. بیمه ای که شما
۸ . معایب بیمه عمر : که با شرایط ویژه و به خواست بیمه‌گزار منعقد می‌شود. بیمه‌گر در این بیمه‌نامه متعهد می‌شود که در ازای دریافت حق بیمه، بیمه‌شده را تحت پوشش‌های بیمه عمر و سرمایه